กรุสำหรับ กุมภาพันธ์, 2011

การดูแลสวนมะพร้าว

การรดน้ำต้นมะพร้าว

หัวข้อโครงงาน เรื่อง มะพร้าวไทย

จัดทำโดย นางสาวสกุลตรา โทมา

ครูผู้สอน อาจารย์ คเชนทร์ กองพิลา

คำถาม 

1. ทำไมต้องนำมะพร้าวมาแปรรูป  

2. มะพร้าวมีประโยชน์อย่างไร

3.ส่วนต่างๆของมะพร้าวนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

Advertisements