Archive for the ‘กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ’ Category

สีลงพื้นอะครีลิค

สีลงพื้นอะครีลิค มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะใช้ลงพื้นสำหรับการเขียนภาพสีน้ำมันแห้งเร็วและไม่ต้องใช้สี
ชนิดอื่นทาชั้นล่าง ก่อนสีลงพื้นอะครีลิคมีประสิทธิภาพในการครอบคลุมพื้นอย่างดีแม้จะลงพื้นเพียงครั้งเดียว

(เพิ่มเติม…)

Advertisements